Lög félagsins.

1. grein.

Félagið heitir Sjálfsbjörg, félag hreyfihamlaðra á höfuðborgarsvæðinu. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík. Starfssvæðið er Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Reykjavík, Seltjarnarnes og Mosfellsbær

2. grein.

Félagið er aðili að Sjálfsbjörg, landssambandi hreyfihamlaðra (lsh).

3. grein.

Markmið félagsins er, að vinna að fullkominni þátttöku og jafnrétti hreyfihamlaðra og annarra fatlaðra, á öllum sviðum þjóðlífsins.
Hafa áhrif á ríki og sveitastjórnir, hagsmunasamtök og einstaklinga.
Kynna félagið til dæmis með útgáfu á kynningarefni um málefni fatlaðra.
Efla félagslíf fatlaðs fólks.

4. grein.

Félagsmaður getur hver sá orðið sem er fatlaður. Ófatlað fólk getur verið í félaginu sem félagar, með kosningarétt og kjörgengi.  Ófatlað fólk getur þó ekki setið á landsfundum Sjálfsbjargar, lsh eða verið í trúnaðarstörfum hjá landssambandinu. 
Fullgildur félagsmaður telst sá sem greiðir félagsgjald eins og  það er ákveðið á aðalfundi ár hvert. Að öðrum kosti hefur hann ekki kosningarétt á aðalfundi.
Börn yngri en 16 ára eru undanþegin félagsgjöldum.
Þó er stjórn félagsins heimilt að taka inn í félagið hvern þann, sem flytur á félagssvæðið og hefur verið félagi í öðru Sjálfsbjargarfélagi.
Félög og stofnanir geta átt aðild að félaginu, en án atkvæðisréttar og kjörgengis.
Á aðalfundi eða félagsfundi skal greint frá fjölda nýrra félaga og nöfn þeirra síðan skal bera upp tillögu til samþykktar nýrra félaga, hve margir félagar hafi látist og nöfn þeirra og hve margir sagt sig úr félaginu frá síðasta fundi.
Stjórn má víkja félagsmanni úr félaginu að undangenginni skriflegri áminningu ef hann verður sannur að sök að því að vinna gegn markmiði félagsins eða hagsmunum þess.

5. grein.

Félagsfundur er lögmætur, ef hann hefur verið boðaður bréflega/tölvupósti með minnst sjö sólarhringa fyrirvara eða með útvarpsauglýsingu, sem lesin er tvisvar.


6. grein. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Reikningsleg endurskoðun skal framkvæmd af löggiltum endurskoðanda.

7. grein.

Á aðalfundi skal kjósa formann, varaformann, gjaldkera, ritara og meðstjórnanda í stjórn auk fimm  varamanna til tveggja ára. Ætíð skal formaður félagsins vera hreyfihamlaður auk þess skal meirihluti stjórnarmanna annarsvegar og hinsvegar varamanna í stjórn félagsins vera hreyfihamlaðir.

a) Annað árið séu kosnir formaður og gjaldkeri og 3 varamenn. En hitt árið varaformaður, ritari, meðstjórnandi og 2 varamenn.
b) Þá skal á hverjum aðalfundi kjósa tvo skoðunarmenn reikninga og einn til vara.
c) Varamenn taka sæti í forföllum aðalmanna.
d) Fulltrúar sem kosnir eru á aðalfundi sem aðalmenn eða varamenn í stjórn, í nefndir og skoðunarmenn skulu ekki sitja í sömu stjórn, varastjórn nefnd eða sem skoðunarmenn lengur en 6 ár samfellt. Sá sem kosinn er formaður félagsins getur þó setið í 6 ár þrátt fyrir að hann hafi setið í stjórn í öðru embætti en formanns.
e) Kjósa skal á aðalfundi þriggja manna kjörnefnd sem annast undirbúning og framkvæmd stjórnarkjörs og kosningar á aðalfundi næsta árs í samvinnu við stjórn félagsins.
f) Tillögur kjörnefndar skulu liggja frammi á skrifstofu félagsins í fjórar vikur fyrir aðalfund og skal framlagning auglýst bréflega/tölvupósti.
g) Tillögum félagsmanna um einstaka menn til stjórnarkjörs skulu berast skrifstofu félagsins eða kjörnefnd minnst 2 vikum fyrir aðalfund og vera skriflegar.

8. grein.

Aðalfund skal halda fyrir lok marsmánaðar ár hvert og skal hann boðaður bréflega/tölvupósti með minnst fimm vikna fyrirvara.  Tilgreina skal í fundarboði ef fyrir liggja tillögur til lagabreytinga.  
Fastir liðir aðalfundar skulu vera:  
a) Skýrsla stjórnar um störf félagsins á síðastliðnu starfsári og kynning á starfstilhögun komandi starfsárs.  
b) Afgreiddir endurskoðaðir reikningar félagsins.  
c) Lagabreytingar.  
d) Ákvörðun um félagsgjald.  
e) Kosningar samkvæmt 7. grein.  
f) Önnur mál.

9. grein.

Lögum þessum verður einungis breytt á löglegum aðalfundi og þarf samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða svo lagabreyting nái fram að ganga.  Til þess að slíta félaginu eða sameina það öðrum félagsskap, þarf 3/4 hluta greiddra atkvæða á löglegum aðalfundi.
Tillögur til lagabreytinga skulu hafa borist stjórn félagsins í síðasta lagi 1/2 mánuði fyrir aðalfund og liggja frammi á skrifstofu félagsins minnst viku fyrir fundinn.  

10. grein.

Hafi verið samþykkt að slíta félaginu skulu eignir þess, ef einhverjar eru, afhendast stjórn Sjálfsbjargar, landssambands hreyfihamlaðra, er skal annast þær og ávaxta, uns annað félag með sama starfsgrundvöll rís upp á félagssvæðinu.  Þá er skylt að afhenda því eignirnar til fullra afnota.

11. grein

 Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á aðalfundi Sjálfsbjargar félags fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu 13. mars 2019.